Lokaler i Skara
Skolgatan 12
Storlek: 92 kvm Ledig fr.o.m: 2020-11-01
Typ: Butikslokal Hyra
Stortorget 8
Storlek: 207 kvm Ledig fr.o.m: 2018-03-01
Typ: Butikslokal Hyra